Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu IBBS.TV

Postanowienia ogólne

Administratorem serwisu jest Spółka IBBS.TV zarejestrowana w Warszawie przy ul.Złotej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000602631,

Administrator serwisu IBBS.TV zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu IBBS.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 • użytkownik - osoba korzystająca z serwisu IBBS.TV. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).
 • Plik - plik w dopuszczonym przez serwis IBBS formacie, rozmiarze i innych parametrach dokładnie opisanych w części serwisu IBBS dotyczącej funkcjonalności i parametrów technicznych.
 • serwery - serwery wykorzystywane przez IBBS, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis I na których - w ramach serwisu IBBS - umieszczane są pliki.

II. Zasady korzystania z serwisu IBBS

Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu IBBS, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz zakres udzielonej IBBS oraz podmiotom współpracującym z serwisem IBBS licencji. Zasady techniczne działania i funkcjonalność serwisu IBBS są bliżej opisane na stronach tego serwisu (w szczególności w zakładce FAQ). W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie IBBS nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • W związku z korzystaniem z serwisu IBBS użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do serwisu IBBS (ani jakiejkolwiek jego części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.
 • Użytkownik w ramach korzystania z serwisu IBBS, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  • przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie IBBS;
  • umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu IBBS, w tym także do poszczególnych plików;
 • Korzystanie przez użytkownika z serwisu IBBS oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Użytkownik korzysta z serwisu IBBS na własne ryzyko i jest odpowiedzialny w szczególności za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownicy niewyrażający zgody na postanowienia Regulaminu nie są uprawnieni do korzystania z serwisu IBBS.
 • Z tytułu korzystania z serwisu IBBS nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu IBBS użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Pomimo, iż celem IBBS jest umożliwienie użytkownikom serwisu korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, IBBS zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z serwisu IBBS w stosunku do niektórych, wybranych przez IBBS usług serwisu IBBS, o czym, jeśli takie opłaty zostaną prowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Z serwisu IBBS użytkownicy mogą korzystać bez dokonywania rejestracji.
 • Korzystanie z usług serwisu IBBS jest dobrowolne.
 • Użytkownik, który umieścił w serwisie IBBS plikiw ramach dotychczasowych funkcjonalności serwisu, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub plików, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany plików, lub komentarzy, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, lub inne treści (łącznie powołane: pliki, komentarze i inne treści zwane są dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (dalej ustawa), udziela IBBS licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez ustawę, w szczególności udziela IBBS nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium:
  • rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia i najmu (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji IBBS oraz ich Partnerzy mają prawo),
  • prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji IBBS oraz ich Partnerzy mają prawo),
  • prawa publikacji utworów w serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji IBBS I ich Partnerzy mają prawo),
  • prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; IBBS I ich Partnerzy. mają prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
  • prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
  • prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
  • prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części),
  • prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych IBBS w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).
 • Licencje określone w Regulaminie nabyte są przez IBBS z chwilą umieszczenia utworów w serwisie IBBS. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez IBBS, jak i przez użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez IBBS, jak i przez użytkownika) plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy. Umieszczenie w serwisie IBBS plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści przez użytkownika nie oznacza jakiegokolwiek korzystania z licencjiprzez IBBS. IBBS I ich Partnerzy nie są w takim przypadku podmiotami umieszczającymi dany plik, komentarz lub jakąkolwiek inną treść i wyłącznie użytkownik jest podmiotem odpowiedzialnym za skutki takiego umieszczenia.
 • Użytkownik, który korzystając z serwisu, umieścił pliki, komentarze lub jakikolwiek inne treści, zezwala IBBS I ich Partnerom na wykonywanie przez IBBS (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji) autorskich praw zależnych do opracowań plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwory. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż IBBS ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami wedle własnego uznania, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji. IBBS ma także prawo udzielać prawa na wykonywanie przez inne podmioty praw zależnych do opracowań. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą plików publicznych oraz prywatnych (prywatnych jedynie wówczas, gdy przez jakikolwiek okres posiadały status publicznych).
 • Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez IBBS jak i przez użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez IBBS, jak i przez użytkownika) plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór, w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od IBBS oznaczania tych utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na użytkownika, przy czym IBBS zapewnia, iż w serwisie IBBS pliki użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie).
 • Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od IBBS oraz ich partnerów handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji.
 • Administratorami danych osobowych użytkowników, którzy posiadali konto w serwisie IBBS jest IBBS.TV oraz ich Partnerzy. Dane profilowe użytkownika (tj. dane podane przez użytkowników podczas rejestracji konta lub ewentualnie później zaktualizowane) będą przetwarzane przez IBBS w celu realizacji usług dostępnych w serwisie IBBS w tym w szczególności w celu realizacji uprawnień i obowiązków IBBS wynikających z Regulaminu. Dane profilowe użytkownika (tj. dane podane przez użytkowników podczas rejestracji konta lub ewentualnie później zaktualizowane) będą przetwarzane przez IBBS w celu realizacji uprawnień i obowiązków IBBS wynikających z Regulaminu.
 • Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety". Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  • podszywanie się pod inne osoby,
  • naruszanie tajemnicy korespondencji,
  • naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),
  • z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu i aktualnie dostępnych funkcjonalności, serwisu IBBS zakazane jest pobieranie ("ściąganie") z serwisu IBBS (z serwerów) plików audio, video i audio-video do urządzeń użytkownika,
  • wklejanie, embedowanie (wstawianie), udostępnianie plików umieszczonych w serwisieIBBS oraz
  • inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy IBBS, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych IBBS, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.
 • IBBS oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis IBBS dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu IBBS:
  • nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu IBBS w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy;
  • zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu lub usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików udostępnionych w serwisie IBBS oraz komentarzy lub innych treści w szczególności w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, "netykiety", zasad współżycia społecznego.
 • IBBS oświadcza, iż w ramach serwisu IBBS nie świadczy usługi archiwizowania lub przechowywania plików, komentarzy ani jakichkolwiek innych treści udostępnionych w serwisie IBBS.
 • W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu IBBS będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, IBBS powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu IBBS (http://www.ibbs.tv/) stosowną informację.
 • IBBS oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres telewizja@ibbs.tv
 • W ramach serwisu IBBS zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do IBBS informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. IBBS udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (telewizja@ibbs.tv)
 • IBBS oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu IBBS środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie IBBS oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisuIBBS. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików lub jakichkolwiek innych treści zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres telewizja@ibbs.tv do korzystania z Internetu, w tym serwisu IBBS, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, IBBS zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do podmiotów świadczących tego typu usługi informatyczne. IBBS nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu IBBS.
 • W ramach przewidzianej dla serwisu IBBS funkcjonalności IBBS przewiduje grupowanie plików, w szczególności grupowanie pozwalające określić charakter danego pliku. Zasadniczym celem grupowania plików jest ułatwienie użytkownikom dotarcia do pożądanych treści oraz ochrona użytkowników przed treściami przez nich niepożądanymi (np. treści drastyczne, treści erotyczne lub inne treści przeznaczone dla osób pełnoletnich).
 • Serwis IBBS nie ma na celu udostępniania usługi archiwizacji lub przechowywania danych poprzez ich umieszczanie na serwerach, a jedynie umożliwienie użytkownikom zapoznania się z treścią plików. IBBS nie odpowiada za przechowanie plików. Pliki mogą być usunięte przez IBBS w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez IBBS prowadzenia serwisu IBBS w przypadkach określonych w Regulaminie. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność IBBS wyraźnie lub zezwalających IBBS na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność IBBS za takie działania, IBBS nie odpowiada również najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  • za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu IBBS i szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności za niewykonanie zobowiązań podjętych przez użytkownika wobec innego użytkownika;
  • za jakiekolwiek treści umieszczane lub udostępniane przez użytkowników w serwisie IBBS,
  • z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu IBBS, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  • za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od IBBS,
  • za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego plikulub jakiejkolwiek innej treści z przyczyn określonych w Regulaminie,
  • mając na uwadze darmowy charakter serwisu IBBS, w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu IBBS w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; IBBS deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu IBBS nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez IBBS płatnych usług w ramach serwisu IBBS, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności IBBS w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać, za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie .
 • Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem poprzez funkcjonalności dostępne pod adresem: telewizja@ibbs.tv
 • IBBS rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 30 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. IBBS poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, IBBS o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 • Odpowiedź na reklamację IBBS kieruje na adres Użytkownika wskazany w reklamacji.
 • IBBS oświadcza, iż wszystkie pliki oraz inne treści umieszczane w serwisie IBBS są rejestrowane przez IBBS, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. IBBSS oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do IBBS odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, IBBS udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu IBBS, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który korzystał z serwisu IBBS, przy czym IBBS działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi IBBS do przekazania takich danych.
 • Regulamin jest dostępny na stronie. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu www.ibbs.tv/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

IBBS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, IBBS poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie IBBS obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu IBBS po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

O stacji

Innowacyjne programy, wysublimowana rozrywka, spotkania z najlepszymi gwiazdami i duża dawka dobrego humoru. To wszystko możecie zobaczyć na antenie IBBS.TV

Współpraca

Masz pomysł na program? Chcesz spełnić swoje marzenia? Wystarczy, że prześlesz nam opis Twojego formatu wraz z krótkim filmem prezentującym szkic odcinka.

Reklama

Internetowe Biuro Reklamy iBBS.TV, reprezentuje wszystkie możliwości, które daje Telewizja IBBS.TV. Przy naszej pomocy zrealizujesz skuteczną i niedrogą kampanię reklamową w określonej grupie targetowej!